หน้าหลัก / Showcase / ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล
ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

14/05/2019
นุช สุดใจดี 2562: ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนในชุมชนและสื่อมวลชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านฯ

นุช สุดใจดี 2562: ทัศนคติและความคาดหวังของ ประชาชนในชุมชนและสื่อมวลชนที่มีต่อการ ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, นศ.ด.146 หน้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติ และความคาดหวัง ของ ประชาชนในชุมชนและสื่อมวลชน ที่มีต่อการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสําคัญเป็น 1) ประชาชนในชุมชนจํานวน 10 ชุมชน ชุมชนละ 3 คน รวมจํานวน 30 คน 2) สื่อมวลชน จํานวน 7 คน แบ่งเป็นสื่อมวลชนระดับท้องถิ่น จํานวน 3 คน และสื่อมวลชนส่วนกลาง จํานวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนใน ชุมชน และสื่อมวลชน มีความ คิดเห็นว่าไทยออยล์สร้างโอกาสทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การบริหาร จัดการที่ดีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนา และการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ส่วนสื่อมวลชน มีความคิดเห็นว่าไทยออยล์ ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน การตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน และการมุ่งเน้นให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดี 2) ประชาชนในชุมชน และสื่อมวลชน มีความคาดหวังที่เหมือนและแตกต่างกันในบางประเด็น โดยประชาชน ในชุมชนมีความคาดหวังในเรื่องการส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถให้กับเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กใน ชุมชนมีงานทําที่มั่นคงตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในเชิงรุกส่วนสื่อมวลชนมีความคาดหวังใน เรื่อง การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา การปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน การส่งเสริม สุขภาพที่ดีของชุมชนในเชิงรุก การสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน

นุช สุดใจดี 2562: ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนในชุมชนและสื่อมวลชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

นุช สุดใจดี 2562

กลับหน้าหลัก