หน้าหลัก / About CAI / พันธกิจ/วัตถุประสงค์/นโยบาย
พันธกิจ/วัตถุประสงค์/นโยบาย

      ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้มาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม ดำรงตนอย่างพอเพียง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมุ่งดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

      1. เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศตลอดจนสอนรายวิชาต่างๆ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาบริการแก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเลือกเสรี
      2. เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ได้มาตรฐานระดับสากล ดำรงตนอย่างพอเพียง มีคุณธรรม และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
    3. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งต่อวงการวิชาการ วงการวิชาชีพ และสังคมในภาพรวม
      4. เพื่อให้บริการวิชาการในองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่นิสิต องค์กร ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง
      5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย

      ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีนโยบายที่สำคัญ 5 ด้านคือ
      1. การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
      2. การพัฒนานิสิตมีความรู้ได้มาตรฐานระดับสากล ดำรงตนอย่างพอเพียง มีคุณธรรม และสามารถดำรง ชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
      3. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
      4. การให้บริการทางวิชาการแก่นิสิต องค์กร ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง
      5. การส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป