หน้าหลัก / About CAI / ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์
ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์

      ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับการอนุมัติจัดตั้งขึ้นเป็นภาควิชาในคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2552 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 157 ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการรวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศเข้าด้วยกัน ในปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2552) มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิตจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ตลอดจนสอนรายวิชาต่างๆ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์เป็นวิชาบริการ แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปและวิชาเลือกเสรี

      ปรัชญา : ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีปรัชญาการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้คู่กับคุณธรรม และสามารถแสวงหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้า

      วิสัยทัศน์ : สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน