หน้าหลัก / About CAI / ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

รศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.ดวงแก้ว เงินพูนทรัพย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.พรทิพย์​​​ เย็นจะบก
ผศ.ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค
อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค
อาจารย์ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ
อาจารย์ปิยะภัทร คงแสนคำ

 
นางอภัสนันท์ อิ่มโอษฐ์ธนากร
นายสมศักดิ์ โสภาจารีย์ 
นายวิศวัสต์ หอมสินธ์ 

* ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562