หน้าหลัก / About CAI / ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค
รองหัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ
รองหัวหน้าภาควิชา
อาจารย์วัลลภา จันทรดี
 
ผศ.ดร.พรทิพย์​​​ เย็นจะบก
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
 
อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค
อาจารย์ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์
 

 
นางอภัสนันท์ อิ่มโอษฐ์ธนากร
นางสาวณัฐณิชา ทัตติยพงศ์
นายสมศักดิ์ โสภาจารีย์
 


* ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2559