หน้าหลัก / About CAI / ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.ดวงแก้ว เงินพูนทรัพย์
รองหัวหน้าภาควิชา
อาจารย์วัลลภา จันทรดี
 
ผศ.ดร.พรทิพย์​​​ เย็นจะบก
ผศ.ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
รศ.ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
 
อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค
อาจารย์ ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค
อาจารย์ ดร.ขจร ฝ้ายเทศ
 

 
นางอภัสนันท์ อิ่มโอษฐ์ธนากร
นางสาวณัฐณิชา ทัตติยพงศ์
นายสมศักดิ์ โสภาจารีย์
 

* ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560