หน้าหลัก / Showcase / ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล
ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

30/04/2019
ปรารถนา พานนาค 2562: แรงจูงใจ พฤติกรรมการชม และความพึงพอใจต่อรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์

ปรารถนา พานนาค 2562: แรงจูงใจ พฤติกรรมการชม และความพึงพอใจต่อรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (Thailand) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ) สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, นศ.ด.

136 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) แรงจูงใจในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (2) พฤติกรรมในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (3) ความพึงพอใจในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (4) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการชมของผู้ชมรายการและพฤติกรรมในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu (5) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการชมและความพึงพอใจในการชมรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์ Viu การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกเฟซบุ๊ก Viu (Thailand) จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่าผู้ชมมีแรงจูงใจในด้านความบันเทิงสูงที่สุด ผู้ชมมีพฤติกรรมการรับเลือกรับชมสื่อเกาหลี ประเภทละครชุดเกาหลีมากที่สุด และ ด้านของความพึงพอใจในการรับชม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาที่นาเสนอ โดยผู้ชมได้รับความบันเทิงจากละครชุดเกาหลีมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการชมมีความแตกต่างกันตามเพศและอายุ พฤติกรรมในการชมมีความแตกต่างกันตามเพศ แรงจูงใจในการชมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการชมของผู้ชม พฤติกรรมในการชมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการรับชมของผู้ชมรายการของเกาหลีผ่านวิดีโอออนไลน์ Viu ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์สื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ชมต่อไปในอนาคต

ปรารถนา พานนาค 2562: แรงจูงใจ พฤติกรรมการชม และความพึงพอใจต่อรายการของเกาหลีทางวีดิทัศน์ออนไลน์

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปรารถนา พานนาค 2562

กลับหน้าหลัก