หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

29/03/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท วิทยาเขตบางเขน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

(รหัสสาขา XL64)

- ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ติดต่อกับโครงการภาคพิเศษฯ ภายในวันที่ 1-10 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวนิสิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ นายวิศวัสต์ หอมสินธ์ (นุ๊ก) โทรศัพท์ 095-5098393

- สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการกรอกประวัติตามเอกสารดังแนบ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

กลับหน้าหลัก