หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

12/03/2019
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

(ภาคพิเศษ)  

เปิดรับนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

 

1.       จำนวนนิสิตที่รับ จำนวน 15 คน 

 

 

2.       ระยะเวลาที่เรียน ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ) 

 

3.      แผนการเรียน  

หลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก 2 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 

4.      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

207,060 บาท

 

5.      กำหนดการสำคัญ

        จำหน่ายใบสมัคร

 18 มีนาคม- 26 เมษายน 2562

        รับสมัคร

 18 มีนาคม- 26 เมษายน 2562

        ประกาศรายชื่อผู้สมัครสิทธิ์เข้าสอบ

   1 พฤษภาคม 2562

        สอบสัมภาษณ์

  11 พฤษภาคม 2562

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  10 มิถุนายน 2562

 

6.      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

โทร 02-579-5566 ต่อ 3101, Fax02-940-7324 มือถือ 083-263-7593

Facebook: Master of Arts Program in CAI

หรือ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์

โทร. 02-579-5566 ต่อ 1232

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

กลับหน้าหลัก