หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

20/03/2017
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ (ภาคปกติ) ปการศึกษา 2560

สอบสัมภาษณวันที่ : 29 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมเล็กชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร 3

ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ (ภาคปกติ) ปการศึกษา 2560

กลับหน้าหลัก