หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

07/03/2017
รางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น จากการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณการบริหารหลักสูตรดีเด่น จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี (คะแนน 3.83)  เป็น 1 ใน 10 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพสูงสุด

รางวัลการบริหารหลักสูตรดีเด่น จากการประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

กลับหน้าหลัก