หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

22/01/2020
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา   นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชา     นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

คณะ    คณะมนุษยศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร์เข้าด้วยกัน เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในงานด้านนิเทศศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และการจัดการสารสนเทศ การวิจยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประยกตใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรด้านนิเทศศาสตร์และองค์กรด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคดิจิทัล


จำนวนนิสิตที่จะรับ 10 คน


แบบ/แผน แผน ก แบบ ก 2


กำหนดการรับสมัคร จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ - ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563


สมัครด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.grad.ku.ac.th/application/application-f1-2562/

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการรับสมัคร

กลับหน้าหลัก