หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

21/09/2019
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคปกติ) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

(ภาคปกติ)  

เปิดรับนิสิตใหม่ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ 1)

           จำนวนนิสิตที่รับ จำนวน 15 คน                                  

      ระยะเวลาที่เรียน ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติ)  

หลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก 2 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคปกติ)

โทร 02-5795566 ต่อ 3101

มือถือ 095-509-8393 (คุณวิศวัสต์ หอมสินธ์)

email: thiswis7@gmail.com

website: grad.ku.ac.th (บัณฑิตวิทยาลัย)

cai.human.ku.ac.th  (ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคปกติ) ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2563

 ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ

กลับหน้าหลัก