หน้าหลัก / Showcase / ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล
ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

01/05/2019
สุพิชชา ทองบำเพ็ญ 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าฯ

สุพิชชา ทองบาเพ็ญ 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว นศ.ด., 121 หน้า

งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษารูปแบบโฆษณา ความน่าเชื่อถือ ความราคาญ ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบโฆษณา ความน่าเชื่อถือที่มีต่อโฆษณา ความราคาญที่มีต่อโฆษณา และทัศนคติที่มีต่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-60 ปี ที่มีประสบการณ์ในการใช้อินสตาแกรมสตอรี่ จานวน 200 คน ที่ตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ที่ 0.29 2. ความน่าเชื่อถือที่มีต่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.42 3. ความราคาญที่มีต่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ 4. ทัศนคติที่มีต่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.65

สุพิชชา ทองบำเพ็ญ 2562: ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

สุพิชชา ทองบำเพ็ญ 2562

กลับหน้าหลัก