หน้าหลัก / Showcase / ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล
ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

30/04/2019
ศิรดา สุกายะ 2562: อิทธิพลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้กลยุทธ์การตลาด4Csของร้านอาหารฯ

ศิรดา สุกายะ 2562: อิทธิพลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้กลยุทธ์การตลาด 4Cs ของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: อาจารย์ขจร ฝ้ายเทศ, Ph.D., 85 หน้า

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาช่องทางการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อศึกษาการรับรู้กลยุทธ์การตลาด 4Cs ของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า คือ ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Consumer’s Want) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s Cost) ด้านความสะดวกในการซื้อ (Convenient to buy) และด้านการสื่อสาร (Communication) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในห้างสรรพสินค้า และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ช่องทางการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารผ่านสื่อออนไลน์กับการรับรู้กลยุทธ์การตลาด 4Cs และพฤติกรรมการซื้ออาหารของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าด้านความถี่ในการซื้อ

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน (อายุ สถานภาพ ภูมิลาเนา อาชีพ รายได้) จะมีการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน (อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้) จะมีการรับรู้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 4Cs ของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า ช่องทางการเปิดรับสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 4Cs ของร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ในระดับปานกลาง โดยกลยุทธ์การตลาด 4Cs ที่ส่งผลต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Consumer’s Want) และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารในห้างสรรพสินค้าด้านความถี่ในการซื้อ ในระดับปานกลาง คือ เดือนละ 1 ครั้ง จากผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งสามารถนาผลการไปวิจัยไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 4Cs

ศิรดา สุกายะ 2562: อิทธิพลของการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้กลยุทธ์การตลาด4Csของร้านอาหารฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ศิรดา สุกายะ 2562

กลับหน้าหลัก