หน้าหลัก / Showcase / ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล
ผลงานคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัล

30/04/2019
พิมพ์กมล อินเจริญศักดิ์ 2562 : อิทธิพลของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมฯ

พิมพ์กมล อินเจริญศักดิ์ 2562 : อิทธิพลของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมความยั่งยืนของพนักงานในองค์กร บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)                                                                อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระหลัก: รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ปช.ด. 99 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ศึกษาพฤติกรรมความยั่งยืน และศึกษาอิทธิพลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมความยั่งยืนของพนักงานในองค์กร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างพนักงานภายในองค์กร จานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย จานวน ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ MRA

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องความยั่งยืนผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการเปิดรับสื่อกิจกรรม สื่อเฉพาะกิจ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคลตามลาดับ พนักงานในองค์กรมีพฤติกรรมความยั่งยืนอยู่ในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมความยั่งยืนด้านมิติทางสังคม พฤติกรรมความยั่งยืนด้านมิติทางสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมความยั่งยืนด้านมิติทางเศรษฐกิจตามลาดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สื่อสิ่งพิมพ์มีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมความยั่งยืนในมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม สื่อเฉพาะกิจมีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมความยั่งยืนในมิติทางสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การวิเคราะห์พฤติกรรมความยั่งยืนทั้ง 3 มิติรวมกัน พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกิจกรรมมีค่าอิทธิพลสูงสุด

พิมพ์กมล อินเจริญศักดิ์ 2562 : อิทธิพลของการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมฯ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

พิมพ์กมล อินเจริญศักดิ์ 2562

กลับหน้าหลัก