หน้าหลัก / ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

13/01/2018
รางวัลคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2559 ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการรางวัลคุณภาพ มก.เนื่องในงานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมีรองหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล

Back