หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

04/07/2017
ประกาศรหัสนิสิตและให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ขอประกาศรหัสนิสิตของนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ จำนวน 28 คน และให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ http://www.grad.ku.ac.th/  หากนิสิตมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อ คุณณัฐณิชา ทัตติยพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำโครงการฯ ผู้ประสานงานนิสิตบัณฑิตศึกษา ทางหมายเลขโทรศัพท์ 095 – 936 4222

ให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื่อดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ชำระค่าเล่าเรียน ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ขอให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกส่วน เพื่อทางบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการเรียกรายงานตัวต่อไป

ประกาศรหัสนิสิตและให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าหลัก