หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

09/04/2017
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

   ภาษาอังกฤษ    Master of Arts Program in Communication Arts and Information

ชื่อปริญญา

   ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

   ชื่อย่อ     ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

   ชื่อเต็ม    Master of Arts (Communication Arts and Information)

   ชื่อย่อ     M.A. (Communication Arts and Information)

หน่วยงานรับผิดชอบ 

           ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

กลับหน้าหลัก