หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

01/12/2016
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

   ภาษาอังกฤษ    Master of Arts Program in Communication Arts and Information

ชื่อปริญญา

   ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

   ชื่อย่อ     ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

   ชื่อเต็ม    Master of Arts (Communication Arts and Information)

   ชื่อย่อ     M.A. (Communication Arts and Information)

หน่วยงานรับผิดชอบ 

           ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าหลัก