หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

03/06/2016
ข่าวนิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น

 

กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 10.000 บาท จากการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการสื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประเภทอายุ 13-18 ปี ในหัวข้อเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ชื่อ “นิดหน่อยเอง” ซึ่งเนื้อหาสื่อถึงการนำภาพจากทางอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ให้เครดิตและใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งผิดต่อข้อกฎหมาย โดยเป็นผลงานหนึ่งในวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ รายชื่อกลุ่มนิสิตมีสมาชิก 8 คน ดังนี้ 1.นางสาวณัฐกานต์ ดําคํา 2.นางสาวปัทมา ลีวิริยะพันธุ์ 3.นางสาวลิตา ทองวุฒิศักดิ์ 4.นางสาวปวรนันท์ หิรัญทวิรุจิลาม 5.นางสาวพิมพ์ผกา กองผาสุก  6.นายกวิน รงค์กรรภิรมย์ 7. นางสาวเบญจสิริ  จํานงค์ประโคนและ 8.นางสาวกิตติพร บุญเป็ง  และจากภาพข่าวประชาสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้   

                           ที่มา : ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.

 

           30 พ.ค. 59   

 

ข่าวนิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น

กลับหน้าหลัก