หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

08/05/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม เล็ก ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 3                                         ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

โดยรายงานตัว ณ ห้องธุรการภาควิชาฯ เวลา 08.30 – 08.45 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์ในเวลา 08.45 - 12.00 น.

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐณิชา ทัตติยพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ประสานงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 095–936–4222 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท่านใดไม่มา สอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กลับหน้าหลัก