หน้าหลัก / ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

02/01/2016
ผลงานรางวัลดีเด่น ประเภทสื่อคุณธรรม นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดี
นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับ...
รางวัลดีเด่น ประเภท 13-18 ปี
รางวัลชมเชย ประเภท 13-18 ปี
รางวัลชมเชย ประเภท 3-5 ปี
จากงานประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน
จากสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

Back